En styrket samfunnsrolle for Pensjonistforbundet
Diskusjon av strategiske muligheter

Fafo-rapport 2016:42
ISBN 978-82-324-0340-0 (papirutgave) / ISBN 978-82-324-0341-7 (nettutgave)
ISSN 0801-6143 (papirutgave) / ISSN 2387-6859 (nettutgave)

2016, 102 s, kr 252,- Ordrenr. 20604

(pdf 1,2 MB)

Pensjonistforbundet er en partipolitisk uavhengig landsomfattende
organisasjon som skal ivareta medlemmenes sosiale, økonomiske,
helsepolitiske og kulturelle interesser. I rapporten drøftes ulike
muligheter for å styrke Pensjonistforbundet samfunnsoppdrag,
herunder forhandlingsrett på pensjonsregulering i folketrygden, og
frivillighet og deltakelse i det sivile samfunn. Et sentralt spørsmål
er hvilke forutsetninger som skal til for at Pensjonistforbundet skal
kunne spille en mer aktiv samfunnsrolle, hva det vil innebære av
konkrete aktiviteter og hvilke kunnskapsbehov som følger med.

Ordrenummer:

20604