Organisasjonsundersøkelsen 2004. Forbundet for Ledelse og Teknikk

Ordrenummer:

473

Sissel Trygstad og Nina M. Kristiansen Skalle

Fafo-rapport 473
ISBN 82-7422-476-0
ISSN 0801-6143

2005

Nettutgave

(pdf 193k)

Gjennom spørreundersøkelse, intervjuer og dokumentanalyse har undersøkes ulike nivåer i Forbundet for Ledelse og Teknikk. Sentrale temaer er aktivitet, informasjon, kommunikasjon, bistand, kompetanse og rekruttering. Hvordan fungerer de ulike nivåene i dag, og hva preger forholdet mellom dem? Hvilke ulike forventninger, problemforståelser og virkelighetsoppfatninger kan knyttes til de ulike nivåene? For å tydeliggjøre dette er det underveis trukket fram diskusjonstemaer som kan knyttes til funn og utfordringer i undersøkelsen.