Fafo-rapporter

Rapportsøk

HMS-regler i Norge og Polen – en sammenligning

Kristin Alsos

Fafo-notat 2007:13

Nettutgave

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår, Arbeidsinnvandring

Forskere på Fafo: Kristin Alsos

Som en følge av EU-utvidelsen den 1. mai 2004 har antall polske bedrifter med oppdrag i Norge økt kraftig. Dette gjelder særskilt innenfor byggenæringen. I dette notatet sammenligner vi polske og norske HMS-regler for byggeplasser med et særlig fokus på den byggevirksomhet som skjer på petroleumsanlegg på land. Formålet er å se om de polske virksomhetene møter andre krav i Norge enn de gjør i hjemlandet. Vi stiller følgende spørsmål:
• Er det store forskjeller i HMS-reguleringene i Norge og Polen?
• Hvilke krav stiller tilsynsmyndighetene til bedrifter i disse landene?
Notatet beskriver også hvordan arbeidstakermedvirkning og partssamarbeid er organisert i de to landene.

Utgitt: 2007 Id-nr.: 10033