Fafo-rapporter

Rapportsøk

De nordiske aftalemodeller i åbne markeder – udfordringer og perspektiver
Nordmod2030. Delrapport 9

Søren Kaj Andersen, Jon Erik Dølvik og Christian Lyhne Ibsen

Fafo-rapport 2014:08

Nettutgave

Forskningstema: Den nordiske modellen

Forskere på Fafo: Jon Erik Dølvik, Christian Lyhne Ibsen

Denne rapporten konsentrerer seg om et av de viktigste kjennetegnene ved de nordiske landene: De sterke fagforeningene og arbeidsgiverorganisasjonene som i fellesskap forhandler og avtaler kollektive overenskomster til regulering av lønn og arbeidsvilkår i arbeidsmarkedet.

Hensikten er å presentere et samlet overblikk over hvordan de nordiske avtalemodellene har utviklet seg de seneste tiår og peke på nasjonale og internationale utviklingstrekk som vil påvirke og utfordre avtalemodellene de kommende år. Vi ønsker at denne rapporten, på samme måte som de andre NordMod-rapporten, kan bidra til debatt og politikkutvikling som kan videreutvikle og fornye den nordiske arbeidsmarkedsreguleringen.

Utgitt: 2014 Id-nr.: 20355

English version: Nordic labour market models in open markets