Skip to main content

Nyhet

Ny rapport om samfunnsvern og sikkerhetspsykiatri sett fra kommunene

Rapporten kartlegger hvordan kommuner håndterer ansvaret med å yte forsvarlige tjenester til personer som skal gjennomføre tvunget psykisk helsevern utenfor døgninstitusjon, og hvor det samtidig er risiko for vold. Noe av utfordringen er at ansvaret befinner seg i «i grenseland» mellom kommune og spesialisthelsetjeneste, påpeker forskerne, og lanserer flere forslag til en bedre organisering.

Fafo-rapporten tar opp utfordringer i skjæringspunktet mellom forsvarlige bo- og tjenestetilbud og hensyn til samfunnsvern. Nærmere bestemt kommunenes ansvar for personer som skrives ut fra psykisk helsevern for gjennomføring av tvunget psykisk helsevern utenfor døgninstitusjon, og hvor hensyn til samfunnsvern står sentralt. Det inkluderer personer som er dømt og sivilrettslig vurdert til tvunget psykisk helsevern, og hvor det er en vurdert forhøyet voldsrisiko.

Disse personene befinner seg i et grenseland mellom kommunens tjenesteansvar og spesialisthelsetjenesten. Det kan være krevende å agere i dette grenselandet, hvor det kan være uenighet både om den enkelte brukers situasjon og behov, hva som er et egnet og godt tilbud, og hvem som har ansvar for å gi nødvendige tjenester, behandling og oppfølging.

– Rapporten viser at kommunene følger opp en svært sammensatt gruppe brukere med alvorlig psykisk lidelse og voldsproblematikk. Mange har samtidige rusproblemer. Begrenset døgnkapasitet i psykisk helsevern oppleves i kommunene å skape press på utskrivning av pasienter og høyere terskel for innleggelse ved behov, forteller rapportens hovedforfatter, Fafo-forsker Inger Lise Skog Hansen.

Forskerne tar opp en rekke forslag for å kunne tilrettelegge for bedre oppfølging av målgruppa og ivareta hensyn til samfunnsvern i kommunene. Forslagene gjelder faglig rammer for oppfølging av målgruppa og samarbeid mellom kommune og spesialisthelsetjeneste. Det gjelder ordninger for finansiering av kommunal innsats på området, og avklaring av det juridiske handlingsrommet og de ulike aktørenes ansvar. Det pekes også på behov for nytenkning når det gjelder bo- og behandlingstilbud for en liten gruppe brukere med omfattende behov og høy voldsrisiko.

Rapporten er skrevet i samarbeid med Agenda Kaupang, på oppdrag fra KS. Den ble publisert under et eget KS-seminar, se video under.

  • Publisert: 14. februar 2023