Skip to main content

Nyhet

Nytt notat om «konkurrerende» tariffavtaler

Parallelle tariffavtaler er helt eller hovedsakelig like i innhold, men omfatter flere parter på arbeidstaker- og/eller arbeidsgiversiden. Slike avtaler involverer ofte konkurrerende organisasjoner, og kan gi utfordringer både når det gjelder forhandlinger og mekling. Dette notatet viser hvordan situasjoner med parallelle eller konkurrerende tariffavtaler håndterers i ulike steg av forhandlingsprosessen.

Datagrunnlaget er intervjuer med aktørene i lønnsforhandlingene og en gjennomgang av tariffavtaler i privat sektor.

Notatet er utarbeidet som del av forskningsprogrammet Det kollektive arbeidslivet, finansiert av Arbeids- og sosialdepartementet.

  • Publisert: 04. oktober 2021