Skip to main content

Nyhet

Tone Fløtten klar for dyst i koronakommisjonen

Vil kunne bidra med sin forskerkompetanse for å vurdere beredskap og håndtering av pandemien generelt, så vel som innsikt i tiltakenes påvirkning på samfunn, arbeidsmarked og velferdssystem spesielt.

– Situasjonen vi nå er oppe i er ikke bare en helsekrise, det er en samfunnskrise. Fafo er et sentralt samfunnsvitenskapelig forskningsinstitutt, og temaene vi forsker på er høyst relevante i en vurdering av hvordan koronapandemien har blitt håndtert. Det er godt å vite at jeg kan dra nytte av Fafos solide kunnskapsbase i kommisjonsarbeidet, sier Tone Fløtten.

Regjeringen har nedsatt en uavhengig kommisjon for å få en grundig og helhetlig gjennomgang og evaluering av myndighetenes håndtering av COVID-19-pandemien.

Kommisjonen skal både se på beredskapen vi hadde i forkant av pandemien og hvordan krisen er håndtert, ifølge regjeringens pressemelding.

Blant de tolv som skal danne den ferske kommisjonen, er Fafo-leder Tone Fløtten.

– Dette er et arbeid jeg tar fatt på med ærefrykt. Koronapandemien har ført til tiltak uten sidestykke og det har påvirket alt og alle. Kommisjonens mandat er svært omfattende, så dette blir en krevende oppgave. Men det blir selvfølgelig veldig spennende og interessant å få være med på dette arbeidet, sier hun.


Helse og samfunn

Kommisjonen er sammensatt av personer med ulik bakgrunn, og leders av lege og professor emeritus Stener Kvinnsland.

Fløtten er glad for at de har funnet plass til en samfunnsforsker. Hennes bidrag kan blant annet være å forstå hva pandemien og pandemihåndteringen har betydd for arbeidsmarked og velferdssystem, forteller hun:

– Situasjonen vi nå er oppe i er ikke bare en helsekrise, det er en samfunnskrise. Fafo er et sentralt samfunnsvitenskapelig forskningsinstitutt, og temaene vi forsker på er høyst relevante i en vurdering av hvordan koronapandemien har blitt håndtert. Det er godt å vite at jeg kan dra nytte av Fafos solide kunnskapsbase i kommisjonsarbeidet.


10 måneders «følgeevaluering»

Kommisjonen skal i utgangspunktet levere sin rapport og sine anbefalinger ved utløpet av mars neste år. Å skulle evaluere koronahåndteringen i løpet av ti måneder, mens krisa fremdeles pågår, kan være vanskelig. Mandatets mulighet for å levere en delrapport kan derfor bli aktuell, bemerker Fafo-lederen.

Uansett mener hun det er klokt å sette i gang arbeidet med å vurdere koronahåndteringen allerede nå.

– I forskningen er vi vant med å drive følgeevalueringer, og skulle man vente til denne krisa var over kunne det ta lang tid før man kom i gang. Så må jo kommisjonen vurdere hvilke konklusjoner det er mulig å trekke i løpet av et knapt år, sier hun.


Bred gjennomgang

Kommisjonen skal kartlegge alle relevante sider ved håndteringen. Ifølge mandatet vil dette innebære å granske følgende områder:

  • Myndighetenes beredskap og planverk for pandemier både på nasjonalt og kommunalt nivå sett hen til tidligere pandemier og scenarioer
  • Berørte departementer og virksomheters forberedelser, håndtering og samarbeid, herunder ansvarsdeling og samarbeid mellom Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet
  • Iverksatte tiltak for å redusere smittespredning, bedre kapasiteten i helsetjenesten og behandle pasienter
  • Iverksatte tiltak i primærhelsetjenesten og tiltak, forberedelser og beredskap i kommunene for å ivareta beboere i heldøgns omsorg
  • Ansvarsdelingen og samarbeidet mellom statlig og kommunalt nivå
  • Kommunikasjon og informasjon til befolkningen, og befolkningens adferd og respons
  • Økonomiske og sosiale konsekvenser av pandemien og smittetiltakene
  • Hvordan de bredere, samfunnsmessige konsekvensene av pandemien ble håndtert og fulgt opp av myndighetene
  • Hvordan sentrale samfunnsfunksjoner, herunder de demokratiske, klarte å opprettholde sin funksjon, og om de rette funksjonene ble identifisert og ivaretatt

Statsminister Erna Solberg begrunnet kommisjonen på følgende vis i en pressemelding:

– Den 12. mars innførte vi de mest inngripende tiltak Norge har hatt i fredstid. Vi tok beslutninger under stor grad av usikkerhet. Vi må se hva som har fungert godt, hva som ikke har fungert og også hva som kunne vært bedre forberedt.

  • Publisert: 19. mai 2020