Skip to main content

Arbeid og helse i eldre år


Økt levealder og reduserte fødselsrate øker presset på velferdsfinansieringen i de fleste land. Over hele Europa fokuseres det derfor på å få flere eldre til å stå lenger i arbeid. Selv om befolkningen i gjennomsnitt er friskere, bedre utdannet og har lengre karriere enn tidligere, er det fortsatt begrenset kunnskap om helsekonsekvensene av lengre yrkeskarrierer.

Nyere studier finner økt sykelighet blant middelaldrende, både i USA og i Europa, og antall sunne leveår øker ikke alltid i takt med forventet levealder. Forbedringene i helse omfatter ikke alle, men er mest utbredt i grupper med høyere sosioøkonomisk status.

Det er derfor behov for å undersøke nærmere om og for hvilke grupper forlengede yrkeskarriere gir en helsemessig gevinst og for hvilke grupper den eventuelt bidrar til forverret helse.

Gjennom ny og innovativ bruk av registerdata og paneldata, vil prosjektet søke å øke vår kunnskap om forholdet mellom lengre arbeidskarriere, pensjon og helse; kunnskap som er viktig for framtidas velferdspolitikk, så vel som for helse- og arbeidsmarkedspolitikken.

Ved bruk av detaljerte data om eldre ansatte, arbeidsordninger og arbeidseksponeringer vil prosjektet bidra til å identifisere hvilke grupper av eldre arbeidstakere som er spesielt utsatt for helseforringelse, og hva med arbeidsmiljøet som kan være helseskadelig.