Skip to main content

Ankeprosjektet


Prosjektet er en løpende underveisevaluering av Rikstrygdeverkets arbeid med å heve kvaliteten på klage- og ankebehandlingen av trygdesaker. Fafo skal være med på å vurdere prosessen i lys av suksesskriterier som: a) tydelige, forståelige og realisti ske mål b) klare organisasjoner c) medvirkning/kollektiv oppslutning d) samsvar mellom mål og rammebetingelser

Forskere

Oppdragsgiver

  • Rikstrygdeverket