Skip to main content

Bærekraftig, sirkulært og redusert forbruk: befolkningens syn og kommunenes rolle som tilrettelegger


Fafo, Samfunnsøkonomisk Analyse og Verian undersøker mulighetene for mer bærekraftig, sirkulært og redusert forbruk blant innbyggere i fire norske storbykommuner.

Hvordan ser befolkningen i kommunene på forbruk og tiltak for å redusere det materielle forbruket? Og hvordan kan kommunene, i samarbeid med frivillighet og næringsliv, bidra til at innbyggernes forbruk dreies i en mer sirkulær og bærekraftig retning? Disse spørsmålene søker Fafo, Samfunnsøkonomisk og Verian å svare på i et forskningsprosjekt finansiert av Program for storbyrettet forskning med Drammen kommune som oppdragsgiver.

Studien omfatter storbykommunene Drammen, Oslo, Stavanger og Bergen. Vi gjennomfører datainnsamling i fire trinn: 1) kartlegging av eksisterende kunnskap og initiativer for mer bærekraftig forbruk gjennom dokumentstudier, 2) en representativ befolkningsundersøkelse om holdninger og adferd knyttet til sirkulært forbruk i prosjektkommunene, 3) utforsking av syn på ulike initiativer og prinsipper for mer sirkulært forbruk gjennom fokusgruppeintervjuer, og 4) konsultasjoner i de fire kommunene for å utforske kommunenes muligheter og utfordringer knyttet til sirkulært forbruk. Resultatene er samlet i en Fafo-rapport der vi også legger frem anbefalinger or å styrke kommunenes bidrag til redusert forbruk i sin befolkning.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    januar 2023
  • Avsluttes:
    januar 2024

Oppdragsgiver

  • Program for storbyrettet forskning, ved Drammen kommune

Bærekraftsmål