European Industrial Relations Observatory

Fafo skal ivareta oppgaven som nasjonalt senter for European Industrial Relations Observatory, som er lokalisert i Dublin. Øvrige deltakerland er EUs medlemsland. Formålet med EIRO er økt kunnskap om de kollektive partsforhold/arbeidsmarkedsaktører b lant de europeiske land. I prosjektet rapporteres det regelmessig inn endringer når det gjelder de kollektive partsforholdene, de kollektive aktørene på arbeidsmarkedet og arbeidsrettslige forhold. Innrapporterte utviklingstrekk publiseres i en engel skspråklig bulletin som formidles til sentrale arbeidsmarkedsaktører i de deltakende land. Prosjektet skal videreutvikles slik at de nasjonale sentrene også kan besvare henvendelser fra prioriterte brukere.

Forskere

Oppdragsgiver

  • Kommunal- og regionaldep.
    Arbeids- og Administrasjonsdep
    Arbeids- og sosialdepartementet