Skip to main content

Hopning av levekårsproblemer


Fafo skal på oppdrag fra Bergen kommune gjennomføre et prosjekt i regi av Program for storbyrettet forskning (KS), hvor formålet er å øke kunnskapen om sammenhengen mellom opphopning av levekårsproblemer og sosialhjelpsutgifter. Prosjektet skal gi gr unnlag for innspill til utformingen av kostnadsnøkkelen for sosialhjelp i det nasjonale inntektssystemet.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    juni 2007
  • Avsluttes:
    august 2008

Oppdragsgiver

  • Bergen Kommune