Skip to main content

IA-legerollen


I samarbeid med Allment praktiserende legers forening har RTV planlagt fagutviklingsprogrammet Legerollen i det inkluderende arbeidsliv. Programmet er lagt opp med nasjonale, fylkesvise og lokale samlinger der vekten legges på legenes roller som vurderer , veileder og samhandler. Programmet har som intensjon at legene selv skal delta i utformingen av nye roller i samhandling med deltakere fra trygdeetaten.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    januar 2004
  • Avsluttes:
    desember 2004

Oppdragsgiver

  • Rikstrygdeverket