Fullførte prosjekter

Hjelpemidler og tilrettelegging i arbeidslivet

I prosjektet settes det søkelys på systemet fir hjelpemidler og tilrettelegging i arbeidslivet for personer med redusert funksjonsevne. Prosjektet skal bidra med kunnskapsgrunnlag til et offentlig nedsatt utvalg. Hjelpemiddelutvalget, som skal gjenno mgå hele hjelpemiddelområdet. Problemstillingen for Fafos prosjekt er: Er regelverket, organisatoriske- og finansielle virkemidler knyttet til hjelpemidler og tilrettelegging på arbeidsplassen utformet og innrettet slik at de samlet sett bidrar til å styrker funksjonshemmedes deltagelse i arbeidslivet? Prosjektet består av en kvantativ spørreundersøkelse til alle Hjelpemiddelsentraler samt kvalitative intervjuer med ulike aktører involvert i tilrettelegging i arbeidslivet.

Prosjektledelse

Inger Lise Skog Hansen

Prosjektdeltaker(e)

Inger Lise Skog Hansen

Eksterne forskere

Inger Lise Skog Hansen

Oppdragsgiver(e)

Arbeids- og sosialdepartementet

Prosjektperiode

mai 2009
januar 2009
81553