Fullførte prosjekter

Hopning av levekårsproblemer

Fafo skal på oppdrag fra Bergen kommune gjennomføre et prosjekt i regi av Program for storbyrettet forskning (KS), hvor formålet er å øke kunnskapen om sammenhengen mellom opphopning av levekårsproblemer og sosialhjelpsutgifter. Prosjektet skal gi gr unnlag for innspill til utformingen av kostnadsnøkkelen for sosialhjelp i det nasjonale inntektssystemet.

Prosjektledelse

Roy A. Nielsen

Prosjektdeltaker(e)

Roy A. Nielsen

Oppdragsgiver(e)

Bergen Kommune

Prosjektperiode

juni 2007
august 2008