Fullførte prosjekter

Kartlegging av måloppnåelse for delmål 2 i IA-avtalen

Prosjektet skal:

1. Komme med forslag til hvordan innsatsen for delmål 2 i IA-avtalen best kan måles ved hjelp av tilgjengelige opplysninger.

2. Vurdere behovet for og eventuelt komme med forslag til alternative eller supplerende undersøkelser, nye datakilder mv for å bedre beskrive og studere oppnåelse av IA-avtalens delmål 2. Prosjektet skal munne ut i en grundig drøfting av hvordan man best kan følge utviklingen i sysselsetting for personer med nedsatt funksjonsevne ved hjelp av ulike foreliggende data, og eventuelt ved hjelp av nye datakilder. Dette omfatter en vurdering og oversikt over hvordan yrkesaktiviteten blant funksjonshemmede blir kartlagt og analysert i Norge per i dag, både i Norge og utvalgte andre land. Videre skal datakildene som har vært brukt vurderes, hvilke personer som omfattes, og i hvilken grad resultater av IA-avtalens delmål 2 kan analyseres på virksomhetsnivå.

Prosjektledelse

Jørgen Svalund

Prosjektdeltaker(e)

Jørgen Svalund

Oppdragsgiver(e)

Arbeids og sosialdepartementet

Prosjektperiode

august 2015
desember 2015