Fullførte prosjekter

Kommunale strategier i fattigdomsbekjempelsen

Formålet med studien er å belyse variasjoner i utfordringer og strategier i kommunenes innsats mot fattigdom. Det er et ønske at studien skal bidra til et bedre kunnskapsgrunnlag for politikkutvikling på området, herunder utvikling av gode virkemidle r i statens rolle som tilrettelegger for innsatsen som skal skje lokalt. Kommunene har ansvaret for store deler av det utøvende og forebyggende arbeidet lokalt.

Prosjektledelse

Inger Lise Skog Hansen

Prosjektdeltaker(e)

Inger Lise Skog Hansen

Eksterne forskere

Inger Lise Skog Hansen

Oppdragsgiver(e)

Arbeids- og sosialdepartementet

Prosjektperiode

2008