Fullførte prosjekter

Arbeidstid: press mot normalarbeidsdagen

Prosjektet kan gi økt kunnskap om utviklingstrekk og konfliktlinjer innen arbeidstidsområdet i et mer helhetlig perspektiv enn hva som er gjort til nå. Det er lite kunnskap om kompleksiteten i presset/drivkreftene og de utfordringer det kan stille bl .a. fagbevegelsen overfor. Prosjektet består i å kartlegge ordninger og endringsprosesser ved hjelp av informantintervju og avtaletekster. Problemstillingene i prosjektet knyttes særlig til arbeidstidens lengde og plassering, bl.a. i forbindelse med utvidet åpningstid, omstillinger for mindre deltid, totasjonsordninger og komprimert arbeidstid, og andre mer kvalitative aspekter ved arbeidstid.

Prosjektledelse

Dag Olberg

Prosjektdeltaker(e)

Sissel C. Trygstad

Eksterne forskere

Dag Olberg

Oppdragsgiver(e)

LO

Prosjektperiode

januar 2010
desember 2010