Fullførte prosjekter

Økt mangfold i arbeidslivet gjennom bruk av mentorprogrammer

Et overordnet mål i integreringspolitikken er å sikre at personer med minoritetsbakgrunn tilføres tilstrekkelige kvalifikasjoner slik at de kan delta i arbeidslivet. Deltakelse i arbeidslivet er avgjørende for selvrealisering, identitet og lønnsinntekt for den enkelte, og høy yrkesdeltakelse er en økonomisk forutsetning for den norske samfunns- og velferdsmodellen.

Mentorprogram er et virkemiddel for å koble innvandrere og virksomheter, slik at deltakerne etter endt program står bedre rustet til å få en jobb tilpasset egne kvalifikasjoner. Dette prosjektet er følgeforskning for en evalueringsstudie av de 13 mentorprogrammene som har mottatt støtte fra IMDi mellom 2014 og 2017.

Prosjektets formål er todelt:

  1. Å frembringe kunnskap om i hvilken grad og på hvilke måter deltakelse i mentorprogrammer gir innpass i arbeidslivet for flyktninger og innvandrere.
  2. Å frembringe kunnskap om i hvilken grad programmene kan være egnete tiltak for å øke mangfoldet i statlig sektor.

Den overordnete problemstillingen er hvorvidt deltakelse i mentor- og traineeprogrammer faktisk øker sannsynligheten for å få jobb. Hva er de kritiske faktorene som må være til stede, og i hvilken grad er dette betingelser som lar seg overføre til andre virksomheter? Det er videre interessant å få mer innblikk i om mentorordningene leder til at virksomheter som deltar ansetter på en annen måte enn de gjorde tidligere, og igjen om dette leder til økt mangfold.  

Prosjektdeltaker(e)

Mathilde Bjørnset

Oppdragsgiver(e)

IMDi

Prosjektperiode

desember 2017
mars 2020