Fullførte prosjekter

Oppfølging av lærlinger i Akershus fylkeskommune

Akershus fylkeskommune ønsker å få innsikt i status på kvaliteten av oppfølgingen av lærlinger. Formålet med prosjektet er å kartlegge Akershuslærlingenes situasjon sett opp mot kvalitetsdefinisjonen av oppfølgingen av lærlinger utarbeidet av Akershus fylkeskommune.

Det metodiske opplegget kombinerer kvalitativ og kvantitativ metode for både å få tilgang på bredde og dybdekunnskap. Vi vil bruke kvantitative data til å gi et representativt bilde for fylket som helhet og for de ulike fagområdene. Samtidig er det en ambisjon med vårt løsningsforslag å beskrive et «best case» som skiller seg særlig ut. Deretter vil vi diskutere betingelsene som må være til stede for at man kan trekke på erfaringene fra disse i den videre utviklingen av kvalitetsarbeidet.


Fafo-utgivelser

Fafo-rapport 2016:31
Rolf K. Andersen og Silje Andresen

Prosjektledelse

Rolf K. Andersen

Prosjektdeltaker(e)

Silje Andresen

Oppdragsgiver(e)

Akershus fylkeskommune

Prosjektperiode

november 2015
oktober 2016