Skip to main content

Tillit blant flyktninger. Betydningen av velferdsstatlige institusjoner og aktører


Dette prosjektet vil undersøke hvordan institusjonell og sosial tillit utvikler seg over tid blant nyankomne flyktninger i Norge og Danmark. Vi retter søkelyset mot velferdsstatens institusjoner og spør: I hvilken grad har nyankomne flyktninger tillit til velferdsstatens ulike institusjoner og aktører, og hva bidrar til å bygge tilliten opp og til å bryte den ned?

Tillit beskrives gjerne som en forutsetning for velfungerende samfunn. Befolkningen i de nordiske landene har i internasjonal sammenheng svært høye nivåer av tillit, både til hverandre og til samfunnets institusjoner. De høye tillitsnivåene løftes ofte fram som en vesentlig del av de nordiske velferdsstatens oppskrift på suksess. Men hvordan vil økt migrasjon til Norden fra land der befolkningen kjennetegnes av langt lavere nivåer av tillit påvirke de nordiske samfunnene? Vil innvandrere tilpasse seg de nordiske tillitsnivåene, eller er tillit noe som i liten grad endres over tid? Kan statlige institusjoner, som har en tendens til å behandle spesielt asylsøkere med betydelig mistillit, skape tillit blant flyktninger etter bosetting?

I dette prosjektet vil vi studere hvordan institusjonell tillit utvikler seg over tid blant flyktninger i Norge og Danmark - to land som til tross for generelle likheter har gått hver sin vei når det gjelder politikk overfor flyktninger.

Vi setter søkelys på velferdsstatens rolle: hvordan påvirker dens institusjoner, politikk og praksis nivået av tillit som flyktninger utvikler til institusjonene i bostedslandet? Eller mer presist – hva bidrar til å bygge opp tillit til velferdsstatens institusjoner og hva bidrar til å bryte den ned?

Metodisk hviler prosjektet på en kombinasjon av kvalitative og kvantitative tilnærminger. Vi kombinerer

  1. en longitudinell surveyundersøkelse blant flyktninger i Norge og Danmark med
  2. administrative registerdata på individnivå og
  3. kvalitative intervjuer og observasjoner av møter mellom flyktninger og byråkrater i ulike deler av bakkebyråkratiet i et utvalg av velferdsstatens institusjoner.

Med en sammenlignende studie av flyktningers erfaringer innen to forskjellige velferds og integreringsregimer, tar vi sikte på å øke kunnskapen om hvordan velferdsstatens utforming og implementering kan bidra til å bygge tillit, men også bryte den ned.