Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

En utdanning til randsonen?
Barne- og ungdomsarbeiderfagets plass i arbeidslivet

Mona Bråten & Anna Hagen Tønder

Søkelys på arbeidslivet 03 / 2020 (Volum 37) 2020

Åpen tilgang

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår

Forskere på Fafo: Anna Hagen Tønder, Mona Bråten

Det er et politisk mål at flere unge skal velge yrkesfaglig utdanning, men hvilken posisjon faglærte har i ulike deler av arbeidslivet blir sjelden diskutert. Her rettes søkelyset mot barne- og ungdomsarbeiderfaget. Dette er ett av de mest populære utdanningsvalgene i videregående opplæring, spesielt blant jenter, men mange opplever at utdanningen i liten grad gir tilgang til fast ansettelse og en inntekt å leve av. Vi argumenterer for at fagets svake stilling må ses i sammenheng med politiske beslutninger, profesjonskamp og et institusjonelt rammeverk som ikke støtter opp om fagarbeiderne, men snarere henviser dem til en randsone i arbeidslivet.

En utdanning til randsonen?