Eksterne rapporter

Rapportsøk

Organisering, kompetanse og heltidskultur – i kommunale helse- og omsorgstjenester
En kunnskapsoppsummering

Cecilie Aagestad, Per Schanche, Leif Moland

Agenda Kaupang / Fafo 2021

Last ned nettutgave

Forskningstema: Tjenester og tjenesteutvikling

Forskere på Fafo: Leif E. Moland

Agenda Kaupang har i samarbeid med Fafo (Leif Moland) utført denne kunnskapsoppsummeringen om oppgavedeling, organisering, kompetanse og heltidskultur i kommunale helse- og omsorgstjenester, på oppdrag fra KS. Kunnskapsoppsummeringen inngår som et viktig forarbeid for å utvikle piloter for nye måter å organisere helse- og omsorgstjenestene på. Hensikten er at organiseringen av disse tjenestene skal bidra til heltid og best mulig bruk av medarbeidernes kompetanse, samtidig som den møter brukernes behov for kontinuitet, trygghet og tilpasning.

KS forvalter tilskuddsordningen, som er en del av «Leve hele livet» og har ansvar for modellutprøving og spredning av erfaringer og kunnskap til kommunene.

Organisering, kompetanse og heltidskultur – i kommunale helse- og omsorgstjenester