Skip to main content

Underveisevaluering av arbeidstilsynet

  • Ekstern rapport  | 
  • Menon  | 
  • 2023
  • 5. september 2023

1. januar 2020, gikk Arbeidstilsynet fra en geografisk til en funksjonsbasert organisasjonsmodell. På oppdrag fra Arbeidstilsynet, har Fafo sammen med Menon Economics gjennomført en underveisevaluering av omorganiseringen. Gjennom intervjuer med en rekke tillitsvalgte, verneombud og ledere, samt en spørreundersøkelse blant tilsynets ansatte har Fafo undersøkt dagens organisering av medbestemmelsesapparatet og vernetjenesten.

Mye fungerer godt, herunder forumet der den øverste ledelsen og hovedtillitsvalgte møtes (HTV-utvalget). Det samme gjelder i hovedsak driftsenhetens Informasjons-, Drøftings- og Forhandlingsutvalg (IDF-utvalgene). Det er likevel et betydelig antall tillitsvalgte som svarer at de har fått mindre innflytelse over virksomhetens organisering enn tidligere.

Arbeidsmiljøutvalget framsto vinteren 2023 som et utvalg preget av krevende samarbeidsforhold. Videre viser våre analyser at dagens inndeling av verneområder innebærer en risiko når det gjelder organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljøet. Flertallet av informantene peker på utfordringer knyttet til oversikt over verneområder som omfatter flere kontorer på ulike steder, uten stedlig verneombud og leder.

  • Menon-publikasjon nr. 103/2023