Skip to main content

Johanne Stenseth Huseby

Forskningsassistent
To english version

  Utdanning

  Mastergrad i globalisation and sustainable development ved NTNU

  Arbeidsområder

  Aktive prosjekter

  Arbeidstilsynets rolle for å sikre et godt arbeidsmiljø

  Dette prosjektet vil dokumentere rollen til og arbeidsformene i Arbeidstilsynet. Videre vil vi utrede aktiviteter til interne og eksterne forebyggende tjenester som støtter etterlevelse og fremmer HMS, og til slutt beskriver vi samspillet mellom disse to

  Bedre håndheving gjennom nordisk-baltisk samarbeid

  Dette prosjektet skal identifisere beste praksis og bidra i arbeidet med å forbedre transnasjonalt samarbeid om håndheving av reguleringer for utstasjonerte arbeidstakere. Målet er også å bidra med kunnskap til arbeidet i European Labour Authority (ELA). Fafo vil samarbeide med arbeidstilsynene i Norge, Danmark, Island, Latvia, Estland, Litauen og Finland. Partene i arbeidslivet vil også bli involvert i forbindelse med prosjektet. Arbeidet skal gjennomføres ved hjelp av dokumentanalyse, intervjuer og workshops og resultatene skal formidles på seminarer.

  Kompetansereform for arbeidsfolk: Hva kan vi lære av Norden?

  Fafo skal lage en kunnskapsoversikt over kompetansepolitiske tiltak rettet mot faglært og ufaglært arbeidskraft i de nordiske landene de siste 10-15 årene. Oversikten skal også si noe om erfaringer med ulike typer tiltak.

  Undersøkelse blant norske frisør- og velværebedrifter

  Prosjektet består av tre elementer: En spørreundersøkelse blant Norske frisør- og velværebedrifters medlemsbedrifter. En spørreundersøkelse blant frisører som er medlemmer i Fagforbundet og ansatte i de største medlemsbedriftene til NFVB, og en kartlegging av frisør- og velværebransjen basert på SSBs sysselsettingsstatistikk.

  Organisering av arbeidsinnvandrere

  Organisasjonsgraden blant arbeidsinnvandrere er 24 prosent. I dette prosjektet undersøker vi hvorfor det er slik. Det er behov for mer kunnskap om hvordan fagforeninger og klubber jobber for å nå arbeidsinnvandrere og hvilke erfaringer de organiserte arbeidsinnvandrerne har gjort seg.

  Artikler og bokkapitler

  Fullførte prosjekter