Fafo-notater

Rapportsøk

Ansattes styrerepresentasjon i privat sektor
Fortsatt nedgang i bruk av ordningen?

Inger Marie Hagen og Elin Svarstad

Fafo-notat 2021:07

Last ned nettutgave

Forskningstema: Lokalt partssamarbeid, Lønns- og arbeidsvilkår

Prosjekt: Arbeidstakernes medbestemmelse og medvirkning

Forskere på Fafo: Elin Svarstad

Ansattes rett til å velge representanter til selskapets styre er en viktig del av det norske bedriftsdemokratiet. Fafo har tidligere gjennomført flere undersøkelser som har vist at bruken av ordningen har gått ned i de senere år. I dette notatet spør vi om denne nedgangen fortsetter, og vi konsentrerer oss om tidsrommet 2015–2018. Datagrunnlaget er Statistisk sentralbyrås lønnsstatistikk og opplysninger om sammensetningen av styrene fra Brønnøysundregistrene.
 
Funnene viser at om lag halvparten av norske arbeidstakere er dekket av ordningen, men også at dekningen er redusert i perioden vi studerer. Selskapets størrelse, tariffavtale, konserntilknytning og bransje er viktige kjennetegn for å forklare hvorfor ordningen er på plass. Men, analysen viser ingen endringer her som kan forklare den observerte nedgangen. 
 
Notatet er en del av et prosjekt om arbeidstakernes medbestemmelse og medvirkning i norsk arbeidsliv. Oppdragsgiver er Arbeids- og sosialdepartementet

Utgitt: 2021 Id-nr.: 10344