Fafo-notater

Rapportsøk

Arbeidstakeres rett til medbestemmelse og medvirkning
En kunnskapsstatus

Sissel C. Trygstad, Kristin Alsos, Mona Bråten og Inger Marie Hagen

Fafo-notat 2019:23

Last ned nettutgaven

Forskningstema: Lokalt partssamarbeid, Lønns- og arbeidsvilkår

Prosjekt: Arbeidstakernes medbestemmelse og medvirkning

Forskere på Fafo: Sissel C. Trygstad, Kristin Alsos, Mona Bråten

Hva forteller foreliggende litteratur om de ulike bedrifts-demokratiske ordningenes utbredelse og virkemåte? I dette notatet gjennomgår vi relevant litteratur fra Norge og fra øvrige nordiske land, først og fremst Sverige og Danmark. Vi har i hovedsak konsentrert oss om litteratur publisert etter 2009. Et generelt funn, er at det er forbausende få studier som har undersøkt utbredelse, omfang av og kvaliteten på bedriftsdemokratiske ordninger. Vi har heller ikke funnet studier som har undersøkt ulike bedriftsdemokratiske ordninger på tvers av de nordiske landene, og få har undersøkt dette på tvers av sektorer og bransjer. Notatet er del av prosjektet «Arbeidstakeres medbestemmelse og medvirkning», som Fafo gjennomfører for Arbeids- og sosialdepartementet.

Utgitt: 2019 Id-nr.: 10313