Fafo-notater

Rapportsøk

Partssamarbeidet i fagopplæringen
En intervjuundersøkelse om Samarbeidsrådet for yrkesopplæring og de faglige rådene

Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder

Fafo-notat 2016:20

Nettutgave

Forskningstema: Fag- og yrkesopplæring

Prosjekt: Partssamarbeidet i fag- og yrkesopplæringen - status og utfordringer

Forskere på Fafo: Torgeir Nyen, Anna Hagen Tønder

Hvordan fungerer trepartssamarbeidet i den norske fag- og yrkesopplæringen i dag? Det er hovedspørsmålet som stilles i dette notatet. Vi fokuserer på samarbeidet mellom utdanningsmyndighetene og partene i arbeidslivet på sentralt nivå, i Samarbeidsrådet for yrkesopplæring og de faglige rådene. Notatet bygger på tidligere forskning, dokumentanalyse og intervjuer med sentrale aktører i trepartssamarbeidet. En av hovedkonklusjonene er at Samarbeidsrådet for yrkesopplæring ikke fungerer etter hensikten, som et strategisk, overordnet organ for utvikling av fag- og yrkesopplæringen. De faglige rådene fungerer i større grad etter intensjonene, men det er store forskjeller mellom rådene når det gjelder partenes engasjement og innflytelse.

Utgitt: 2016 Id-nr.: 10244