Fafo-notater

Rapportsøk

Uønsket deltid - også et Oslo-fenomén

Leif E. Moland

Fafo-notat 2005:21

Nettutgave

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår

Forskere på Fafo: Leif E. Moland

Oslo kommune startet våren 2004 et arbeid for å redusere omfanget av uønsket deltid blant kommunens ansatte. Fafo har vært engasjert til å bistå kommunen i dette arbeidet i form av forelesninger, prosessveiledning og en empirisk kartlegging av deltidsfenomenet i Oslo. Dette notatet er en av flere rapporteringer til Utviklings- og kompetanseetaten (UKE). Det beskriver omfanget av uønsket deltid og utgjør en del av grunnlagsdokumentasjonen for det praktiske utviklingsarbeidet som er påbegynt i Bydel Østensjø.

I 2002 utga vi Fafo-rapporten Deltid: Bidrag eller hemsko til fornyelse av pleie- og omsorgssektoren. Ett av funnene i den rapporten var at omfanget av uønsket deltid blant hjelpepleiere var betydelig høyere i landet for øvrig enn i Oslo. I denne Oslo-rapporten har vi samlet inn tallmateriale nesten fire år senere, og vi har trukket med et langt bredere utvalg av yrkesutøvere. Her kommer et helt annet bilde frem.

Utgitt: 2005 Id-nr.: 780