Skip to main content
  • Leif E. Moland og Heidi Gautun

Deltid: Bidrag eller hemsko for fornyelse av pleie- og omsorgssektoren?

En studie av arbeidstid og undersysselsetting blant hjelpepleiere og omsorgsarbeidere

  • Fafo-rapport 395
  • Fafo-rapport 395

I bestrebelsene på å fornye offentlig sektor er det grunn til å sette søkelyset på en arbeidsgiverpolitikk som baserer seg på et stort omfang av deltidsansatte.

Det er i dag et udekket behov for hjelpepleiere og omsorgsarbeidere, og det nedlegges for tiden store ressurser for å gjøre sektoren mer attraktiv for nye arbeidstakere. Samtidig tilbys bare halvparten av unge hjelpepleiere og omsorgsarbeidere fulle stillinger, og en betydelig andel av dem er undersysselsatte.

Vi spør i denne rapporten om det er mulig å realisere visjonen om den effektive, kompetente og selvstendige medarbeider som behersker et bredt spekter av oppgaver, samtidig som man har stor utbredelse av små stillinger. Stort omfang av deltidsansettelser fører til mange ansatte per årsverk. Dette er ikke bare positivt for utviklingen av en mer effektiv tjeneste, og det fører kanskje også til redusert tjenestekvalitet.

Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Norsk Helse- og Sosialforbund.

  • Publisert: 24. februar 2002
  • Ordrenr. 395
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere