Fafo-notater

Rapportsøk

Varsling i Sandnes kommune
Omfang, rutiner og håndtering

Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård

Fafo-notat 2015:10

Nettutgave

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår

Prosjekt: Evaluering av varslingsrutiner i Sandnes kommune

Forskere på Fafo: Anne Mette Ødegård, Sissel C. Trygstad

I dette notatet undersøker vi hvordan Sandnes kommune håndterer varslersaker. Vi ser nærmere på kommunens varslingsrutiner og etiske retningslinjer og omfang av kritikkverdige forhold. Videre undersøkelser vi varslingsaktivitet og hva som skjer når arbeidstakere i Sandnes kommune varsler. Til grunn for notatet ligger en webbasert spørreundersøkelse gjennomført høsten 2015, samt intervjuer med sentrale varslermottakere i kommunen.

Utgitt: 2015 Id-nr.: 10221