Fafo-notater

Rapportsøk

Alternativ VG3 for elever som ikke får læreplass
Underveisrapport

Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen

Fafo-notat 2014:12

Nettutgave

Forskningstema: Fag- og yrkesopplæring

Prosjekt: Alternativt Vg3 for elever som ikke får læreplass

Forskere på Fafo: Torgeir Nyen, Tove Mogstad Aspøy

Fylkeskommunen har et ansvar for å gi et alternativt Vg3-tilbud til elever som ikke får læreplass. Fram til nå har erfaringene vært at det alternative Vg3-tilbudet ikke har fungert godt nok, og at det ikke har blitt oppfattet som likeverdig med læretid.

På bakgrunn av dette har det fra skoleåret 2013–2014 blitt igangsatt forsøk i fem fylkeskommuner med et forsterket alternativt Vg3-tilbud for dem som ikke får læreplass. Dette er den første av to rapporter i evalueringen.

I denne første delen av evalueringen undersøker vi hvordan forsterket alternativ Vg3 har blitt organisert i de ulike fem fylkene, hvem som får tilbudet, og hvilken opplæring og oppfølging elevene får. Kartleggingen bygger på kvalitative intervjuer med ulike aktører i de fem fylkene, samt kvantitative data om hvordan det går med elevene i tilbudene.

Utgitt: 2014 Id-nr.: 10199