Fafo-rapporter

Rapportsøk

Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå HMS-opplæring
En kartlegging av status og utfordringer

Rolf K. Andersen og Mona Bråten

Fafo-rapport 2011:29

Nettutgave

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår

Forskere på Fafo: Rolf K. Andersen, Mona Bråten

Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid ble tatt inn som en egen paragraf i arbeidsmiljøloven i 2005, etter forslag fra Arbeidslivslovutvalget. Hensikten med opplæringsplikten var å tydeliggjøre forventningene om at virksomhetens øverste leder skal ha kunnskap om grunnprinsippene i systematisk HMS-arbeid og om arbeidsmiljøloven. Hensikten med rapporten har vært todelt:
• Å kartlegge eksisterende kurs-/opplæringstilbud for arbeidsgiver på arbeidsmiljø- / HMS-området.
• Å analysere og gi en vurdering av tilstanden for opplæring av arbeidsgiver innen HMS ut fra funnene i kartleggingen.

Utgitt: 2011 Id-nr.: 20220