Fafo-rapporter

Rapportsøk

Bedre og enklere tjenestepensjon
Prinsipielle og lovmessige sider ved et fornyet regelverk

Jon M. Hippe og Sven Iver Steen

Fafo-rapport 2017:21

Nettutgave

Forskningstema: Pensjon

Prosjekt: Enklere og bedre tjenestepensjoner

Spørsmålet om endrede opptjeningsregler og etableringen av en egen pensjonskonto ble reist i lønnsoppgjøret 2016. Regjeringen utredet deretter «tilpasninger i lov- og regelverket for tjenestepensjon i privat sektor» og presenterte ulike modeller for en ny lovgiving. Ut fra dette ønsket Handel og Kontor og Fellesforbundet en utredning av konkrete regelverksforbedringer. Rapporten presenterer forslag til hvordan en fornying av regelverket kan gjøres innenfor dagens system med kollektiv tjenestepensjon. Den drøfter ønskede tilpasninger av opptjeningsregler og utforming av et regelverk der den enkelte arbeidstaker kan ta med pensjonsrettigheter ved jobbskifte uten å tape rettigheter. Ambisjonen med forslagene er at de skal oppnå støtte fordi de viderefører hovedprinsippene for kollektiv tjenestepensjon og representerer en
forenkling av reguleringen.

Utgitt: 2017 Id-nr.: 20629