Skip to main content
  • Jon M. Hippe og Sven Iver Steen

Bedre og enklere tjenestepensjon

Prinsipielle og lovmessige sider ved et fornyet regelverk

  • Fafo-rapport 2017:21
  • Fafo-rapport 2017:21

Spørsmålet om endrede opptjeningsregler og etableringen av en egen pensjonskonto ble reist i lønnsoppgjøret 2016. Regjeringen utredet deretter «tilpasninger i lov- og regelverket for tjenestepensjon i privat sektor» og presenterte ulike modeller for en ny lovgiving. Ut fra dette ønsket Handel og Kontor og Fellesforbundet en utredning av konkrete regelverksforbedringer. Rapporten presenterer forslag til hvordan en fornying av regelverket kan gjøres innenfor dagens system med kollektiv tjenestepensjon. Den drøfter ønskede tilpasninger av opptjeningsregler og utforming av et regelverk der den enkelte arbeidstaker kan ta med pensjonsrettigheter ved jobbskifte uten å tape rettigheter. Ambisjonen med forslagene er at de skal oppnå støtte fordi de viderefører hovedprinsippene for kollektiv tjenestepensjon og representerer en
forenkling av reguleringen.

  • Publisert: 6. juni 2017
  • Ordrenr. 20629

Fafo-forskere

Prosjekt

Oppdragsgiver

  • Handel og Kontor og Fellesforbundet