Fafo-rapporter

Rapportsøk

Innvandrerorganisasjoners rolle i integreringen
Sett gjennom en statlig tilskuddsordning

Beret Bråten, Josefine Jahreie og Ragna Lillevik

Fafo-rapport 2017:14

Nettutgave

Forskningstema: Integrering og kompetanse , Offentlig integreringspolitikk og integreringstiltak

Prosjekt: Innvandrerorganisasjoners rolle og potensial i lokalt integreringsarbeid

Forskere på Fafo: Beret Bråten, Ragna Lillevik

I denne rapporten ser vi på hva som bidrar til at innvandrerorganisasjoner og kommuner lykkes i å samarbeide om integrering. Myndighetene er opptatt
av å hindre utenforskap, både gjennom arbeid og utdanning og ved å skape tilhørighet og tillit til det norske samfunnet. Innvandrerorganisasjoner
forventes å bidra gjennom aktiviteter der folk møtes på tvers av minoritetmajoritet. Sett innenfra er innvandrerorganisasjonen en arena for identitet. De bidrar gjerne til dialog og felles aktiviteter, men lokale myndigheter må lede an. Dette lykkes best der forvaltningen opptrer ubyråkratisk, ser på
innvandrerorganisasjonene som likeverdige partnere og skaper møteplasser i form av fysiske steder og dialogfora.

Utgitt: 2017 Id-nr.: 20622