Fafo-rapporter

Rapportsøk

Evaluering av kriteriene for budsjettfordeling til barne- og familietjenesten og sosialtjenesten i Trondheim

Roy A. Nielsen og Magne Bråthen

Fafo-rapport 2015:02

Nettutgave

Forskningstema: Tjenester og tjenesteutvikling

Prosjekt: Evaluering av kriteriemodellen i Trondheim

Forskere på Fafo: Roy A. Nielsen

Trondheim kommune er inndelt i fire bydeler, som hver og en har ansvar for å levere kommunale tjenester til befolkningen. Behovet for og bruken av kommunale tjenester i de ulike bydelene påvirkes av forskjeller i befolkningssammensetningen. For å ta hensyn til disse forskjellene ved tildeling av ressurser, er det utarbeidet et budsjettfordelingssystem med kriterier knyttet til kjennetegn ved innbyggerne. I denne rapporten gis det en vurdering av kriteriesettene som benyttes for barne- og familietjenesten og for sosialtjenesten. Formålet er å undersøke om treffsikkerheten til kriteriene er endret over tid, og om det finnes alternative kriterier som bedre forklarer forskjellene i bydelenes utgifter.

Utgitt: 2015 Id-nr.: 20407