Fafo-rapporter

Rapportsøk

Kommunale tjenestepensjoner i Europa
Produktegenskaper, leverandørforhold og reformer i ni land

Geir Veland

Fafo-rapport 2013:38

Nettutgave

Forskningstema: Pensjon

Prosjekt: Kommunale tjenestepensjoner i Europa

Rapporten presenterer og analyserer sentrale egenskaper og kjennetegn ved kommunale tjenestepensjoner i et utvalg europeiske land. I forskningslitteraturen finnes det få komparative analyser av kommunale tjenestepensjoner, og rapporten bidrar således til å synliggjøre dette feltet. Rapporten drøfter problemstillinger knyttet til a) tjenestepensjonsproduktet, herunder ytelser, utforming av ordningene, opptjeningsprinsipper, regulering av opptjening og løpende pensjoner, pensjonsalder og muligheter for tidligpensjon, b) finansiering av tjenestepensjonene, herunder om ordningene er fondert, og om arbeidstakerne betaler egenandeler i ordningene, og c) hvordan tjenestepensjonene er organisert og administrert, herunder om ordningene er forankret i lov, tariffavtaler eller er frivillige ordninger, og om det er konkurranse om leveranse av administrasjons- og kapitalforvaltningstjenester, eller om leverandør av slike tjenester er utpekt av produkteier.

Utgitt: 2013 Id-nr.: 20328