Skip to main content
  • Hanne Bogen og Arne Backer Grønningsæter

Kommuners kjøp av private tjenester – eksempler fra barnevern og andre velferdsområder

  • Fafo-rapport 2014:40
  • Fafo-rapport 2014:40

Denne rapporten består av to deler. Det ene bidraget setter søkelyset på kommuners kjøp av hjelpetiltak i barnevernet, det andre belyser hvordan kommuner kvalitetssikrer kjøp av velferdstjenester. «Kommunenes kjøp av private barneverntjenester» er basert på tre case. Spørsmålene som stilles, er hvorfor private tjenester benyttes, hva de benyttes til, rutiner rundt oppfølging og konsekvenser av bruk av private tjenester for den kommunale barneverntjenesten. «Kommuners kjøp av velferdstjenester – hvordan følges kvaliteten opp?» tar for seg kommunale tjenester rettet mot brukere under 67 år med nedsatt funksjonsevne, rusmiddelavhengighet og psykiske lidelser. Hensikten har vært å kartlegge de systemene kommunene har etablert for å følge opp tjenestekvaliteten når de kjøper slike tjenester, samt å se på hvilke indikatorer for kvalitet som legges til grunn.

  • Publisert: 16. januar 2015
  • Ordrenr. 20387