Skip to main content
  • Leif E. Moland og Hanne Bogen

Konkurranseutsetting og nye organisasjonsformer i norske kommuner

  • Fafo-rapport 351
  • Fafo-rapport 351

Rapporten gjennomgår siste års erfaringer med å utsette kommunale tjenester for konkurranse. De fleste eksemplene er hentet fra pleie- og omsorgssektoren, ett av de områdene hvor debatten om konkurranseutsetting går høyt. Rapporten drøfter:

Holdninger til konkurranseutsetting og privatisering. Konkurranseutsetting er et omstridt virkemiddel i omstillingen av offentlig sektor. Flere politiske partier har tatt til orde for at konkurranseutsetting kan være en måte å både effektivisere og kvalitetsforbedre offentlige tjenester. Vi undersøker om også befolkningen er av samme oppfatning.

Fører konkurranseutseting til bedre ledelse, lønn, arbeidstempo og arbeidsmiljø? Konkurranseutsetting kan tenkes å åpne for en ny omfordelingspolitikk hvor de ansattes arbeidsvilkår reduseres til fordel for økte goder til bruker. Men kan det tenkes at konkurranseutsetting bidrar til å fremme en arbeidsgiverpolitikk som er bedre for de ansatte?

Mot en ny organisering? Potensielt sett har norske kommuner store konkurransefortrinn fremfor private aktører. De forvalter helheten og muligheten til å bruke arbeidskraften mer fleksibelt enn mindre virksomheter. Likevel er det en tendens til at kommunenes organisering blir mindre helhetlig. Hvorfor skjer dette? Når bør en organisasjon velge flat versus hierarkisk struktur? Og er bestiller – utførermodeller svaret med stor S?

  • Publisert: 25. januar 2001
  • Ordrenr. 351