Fafo-rapporter

Rapportsøk

Kvinner i fagbevegelsen
En kartlegging av kvinners deltakelse i LO og fagforbundene

Siv Øverås og Kristine Nergaard

Fafo-rapport 239

Nettutgave

Forskningstema: Organisering og tariffavtaler

Prosjekt: Kvinners representasjon i fagbevegelsen

Forskere på Fafo: Kristine Nergaard

Fra 1970 til 1996 har kvinneandelen blant LOs medlemmer økt fra 24 til 44 prosent. I hvilken grad gjenspeiles den økte kvinneandelen blant tillitsvalgte på ulike nivå i fagbevegelsen? Denne rapporten kartlegger kvinners andel av verv på ulike nivåer i LO-forbundene og i LO sentralt. I tillegg er det gjennomført en spørreundersøkelse blant 1500 lokalt tillitsvalgte i åtte LO-forbund om nåværende og tidligere verv, og om arbeidssituasjonen som tillitsvalgt. De tillitsvalgtes holdninger til sentrale likestillingsspørsmål er også undersøkt.

De viktigste problemstillingene er:

  • I hvilken grad er kvinner representert i fagbevegelsens ulike verv og beslutningsorganer?
  • Er spesielle verv og posisjoner fortsatt forebeholdt menn?
  • Har kvinner styrket sin posisjon i fagbevegelsen over tid?
  • Hvordan er kvinnerepresentasjonen i LO og forbundene sammenliknet med andre arbeidstakerorganisasjoner?
  • Hvilke ulikheter er det mellom lokalt tillitsvalgte kvinner og menn når det gjelder erfaringer som tillitsvalgt?
  • Ønsker lokalt tillitsvalgte flere kvinner på sentrale nivåer, hvorfor, og hvordan skal dette i så fall oppnås?

Utgitt: 1997 Id-nr.: 239