Fafo-rapporter

Rapportsøk

Lavlønnskonkurranse og sosial dumping
Utfordringer for det seriøse arbeidslivet

Jon Erik Dølvik, Line Eldring og Anne Mette Ødegård

Fafo-rapport 485

Nettutgave

Forskningstema: Organisering og tariffavtaler

Forskere på Fafo: Anne Mette Ødegård, Jon Erik Dølvik

Lavlønnskonkurranse er ingen ny utfordring for norske bedrifter. De siste årene har det likevel vært bekymring for en økende konkurranse fra den useriøse delen av arbeidslivet, som benytter seg av svart arbeid, underbetaler arbeidstakere og lar være å registrere utenlandske arbeidstakere. Etter at EU – og EØS – ble utvidet med ti nye medlemsland, har konkurranse på lønn blitt en sentral problemstilling. Fellesforbundet mener at økt bruk av utenlandsk arbeidskraft er en del av årsaken til problemet med useriøsitet. I denne rapporten diskuteres lavlønnskonkurranse med hensyn til både useriøsitet og EU/EØS-utvidelsen. Vi har kartlagt tillitsvalgtes erfaringer med lavlønnskonkurranse, og vi drøfter mulige strategier og dilemmaer for Fellesforbundets videre arbeid.

Utgitt: 2005 Id-nr.: 485