Fafo-rapporter

Rapportsøk

Lokal lønnsdannelse og tvisteløsning
Erfaringer fra nordeuropeiske land

Torgeir Aarvaag Stokke og Åsmund Arup Seip

Fafo-rapport 422

Nettutgave

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår

Forskere på Fafo: Åsmund Arup Seip

Rapporten drøfter utviklingstrekk ved lokal lønnsdannelse i Norge og utvalgte land med sammenlignbare forhandlingssystemer. To tema står spesielt sentralt, nemlig hvilke konsekvenser økt desentralisering har på maktfordelingen mellom partene, og hvilke fordeler og ulemper som kan knyttes til forskjellige typer lokal tvisteløsning. Ut over dette er ulike varianter av lokal lønnsdannelse kartlagt, spesielt gjelder det forholdet mellom kollektive og individuelle fordelingsmekanismer. Resultater i form av lønnsutvikling og lønnsspredning er også forsøkt dekket, det samme gjelder mulige konsekvenser for arbeidstakerorganisering og medlemskapets verdi.

Utgitt: 2003 Id-nr.: 422