Skip to main content
  • Jorun Andreassen og Åsmund Arup Seip

Lokale lønnsforhandlinger i kommunal sektor

Organisering og gjennomføring av det lokale oppgjøret i 2000

  • Fafo-rapport 361
  • Fafo-rapport 361

Denne rapporten tar for seg de lokale lønnsforhandlingene i kommunesektoren i 2000. Rapporten er laget på oppdrag fra Kommunenes Sentralforbund (KS) og belyser arbeidsgivers syn og holdninger. Den dekker både de lokale 5.1 forhandlingene og de preliminære forhandlingene for undervisningspersonale. Følgende problemstillinger står sentralt:
 Hvordan var forhandlingene organisert i primær- og fylkeskommunene?
 Hvordan ble den lokale potten fordelt og hvilke begrunnelser lå til grunn for fordelingen?
 Hvilke holdninger har arbeidsgiverne til forhandlingene og forhandlingssystemet?

Undersøkelsen viser at selv om kommunene på flere felt prioriterte likt, ble den store lønnspotten i 2000 fordelt ulikt i kommunene. I undersøkelsen har vi blant annet sett på relasjonen mellom sentrale og lokale forhandlinger, og hvilket syn kommunene har på bruk av ulike virkemidler i sentrale og lokale forhandlinger.

I 2000 var det første gang de lokale partene i kommunene fikk føre lokale lønnsforhandlinger for skoleverket. De fleste lærerorganisasjonene var imot at gjennomføringen av de lokale forhandlingene ble overført fra staten til kommunene. Rapporten gir et innblikk i hvordan ble de første preliminære lærerforhandlingene ble gjennomført.

  • Publisert: 6. februar 2001
  • Ordrenr. 361
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere