Skip to main content
Kristin Jesnes og Elin Svarstad

Morgendagens fagbevegelse

  • Fafo-rapport 2018:10
  • Fafo-rapport 2018:10

LOs ungdomsarbeid skal bidra til å sikre engasjerte tillitsvalgte som blir værende i fagbevegelsen. Dette skal skje gjennom rekruttering, skolering og andre aktiviteter som øker interessen, kunnskapen og engasjementet hos de unge. Denne rapporten handler om hvorvidt LOs ungdomsarbeid fører til mer aktive medlemmer og tillitsvalgte. Konklusjonen er at LO i stor grad lykkes med dette arbeidet, men at det også er rom for forbedringer. De unge etterlyser økt synlighet blant den yngre generasjonen, og mer skolering på flere områder. Viktigst er likevel ønsket om større gjennomslagskraft – at de unges stemme skal bli hørt. De er tross alt morgendagens fagbevegelse.

Sammendrag

Temaet for denne rapporten er LOs ungdomsorganisering og hvorvidt ungdomsarbeidet fører til mer aktive og engasjerte medlemmer og tillitsvalgte. Mer presist har vi undersøkt hvorvidt ungdomsarbeidet fører til at unge medlemmer løfter saker de er opptatt av i organisasjonen, er med på aktiviteter for å organisere nye medlemmer og påtar seg verv i forbundene og i LO. Vi har også undersøkt hvilke forbedringer de unge ønsker seg.

Studien kombinerer kvalitativ og kvantitativ metode. Vi har gjennomført en spørreundersøkelse blant de som har deltatt på LOs ungdomsaktiviteter over hele landet. I tillegg har vi gjennomført kvalitative intervjuer blant unge som har deltatt på ungdomsaktiviteter i ulike deler av landet og fra forskjellige forbund. Vi har også gjennomført dokumentanalyse av LOs beretninger fra 2013 til 2016 og andre relevante dokumenter og artikler.  

Hovedfunnet er at de som har deltatt i ungdomsaktiviteter i regi av LO, er fornøyd med ungdomsarbeidet, og videre at satsingen har ført til aktive og engasjerte medlemmer og tillitsvalgte. Flere er tillitsvalgte i dag enn første gang de deltok. Mange har flere verv samtidig. De som deltar på aktiviteter i regi av LO, er med på mange av aktivitetene, og flere har vært med lenge. 65 prosent mener at LOs aktiviteter for unge medlemmer bidrar til at unge kan markere seg i eget forbund og/eller i LO. Aktivitetene bidrar dessuten til at de unge får nyttig kunnskap å ta med seg inn i arbeidslivet, de blir mer interessert i utfordringene unge står overfor i arbeidslivet, og mer interessert i det fagbevegelsen står for. Halvparten svarer også at ungdomsaktivitetene har ført til at de har fått lyst til å påta seg verv/fortsette i verv. Syv av ti vil delta på aktiviteter for unge i LO igjen. Intervjuene tyder på at LOs ungdomsarbeid bidrar til å skape en god øvings- og skoleringsarena for unge medlemmer og tillitsvalgte. Videre bidrar ungdomsarbeidet til å sette søkelyset på utfordringer som unge står overfor i arbeidslivet, til engasjement om felles verdier og økt samhold på tvers av forbundene. Det er ingenting i denne studien som tyder på at LOs ungdomsarbeid ikke fører til mer aktive og engasjerte medlemmer.

Samtidig er det viktig å ha med seg at både mange av de som har svart på spørreundersøkelsen og mange av informantene har vist seg å være skolerte medlemmer, og flesteparten har vært tillitsvalgte. Det er altså en skjevhet i vårt utvalg som gjør at resultatene må leses med en viss forsiktighet. Omtrent fire av ti unge arbeidstakere under 30 år er ikke organisert (Nergaard 2018), og studier viser at det er lite kunnskap om fagorganisering i denne aldersgruppen (Andresen, Strand & Ødegård 2017). En kan dermed spørre seg om LO og LOs ungdomsarbeid når godt nok ut til unge generelt.

Denne studien har vist at selv om LO lykkes i ungdomsarbeidet på mange måter, så er det rom for forbedringer. Det er særlig tre områder ungdommen mener kan forbedres. Det første er hvordan LO kan legge til rette for ungdomsarbeidet gjennom synlighet. LO må bli mer synlig blant ungdom for at ungdomsorganiseringen skal få bedre uttelling. Når en ung arbeidstaker står på stand for å rekruttere andre unge mennesker, er det en fordel at de har hørt om LO og fagbevegelsen. LO må dermed gjøre en jobb for å nå ut med informasjon til ungdom ved tidligere alder. Det andre forbedringsområdet dreier seg om skolering. Ungdomsorganiseringen til LO bidrar til å skolere ungdom til å ta på seg verv som tillitsvalgt. Dette er også noe forbundene jobber aktivt med. Samtidig etterlyser ungdommen mer skolering. Dette er et signal så vel til LO som til ungdomsorganiseringen og forbundene. Det tredje området hvor ungdommen ser et forbedringspotensial handler om at de unge skal få en plass i organisasjonen. Det å bli tatt på alvor og få verv og roller, er viktig for videre engasjement, og en kan tenke seg at engasjementet svekkes dersom en ikke opplever at en har innflytelse, eller dersom en ikke slipper inn i foraene hvor beslutninger tas. Dette fordrer at den eldre generasjonen i fagbevegelsen gir fra seg verv til de yngre. Denne beskjeden er rettet til enkelte av forbundene, og til LO på et mer generelt nivå. Denne rapporten gir noen klare pekepinner på hva LOs ungdomsorganisering, LO og forbundene kan jobbe videre med for å få til mer engasjement blant unge. Organisasjonsgraden er synkende, så det å engasjere ungdommen kan synes å være en viktig jobb for LO og forbundene i årene framover.

  • Publisert: 3. april 2018
  • Ordrenr. 20659

Fafo-forskere

Prosjekt

Oppdragsgiver

  • LO