Fafo-rapporter

Rapportsøk

Pensjonsuttak før fylte 67 år
Tidligpensjonering og bruk av AFP innen KS’ tariffområde 2002–2015

Roy A. Nielsen

Fafo-rapport 2017:03

Nettutgave

Forskningstema: Pensjon, Seniorpolitikk, Inkluderende arbeidsliv

Prosjekt: Tidligpensjonering i kommunal sektor

Forskere på Fafo: Roy A. Nielsen

Rapporten gir en oversikt over tidligpensjoneringen blant ansatte i alderen 50–67 år innen KS’ tariffområde for perioden 2002–2015. Analysene bygger på et omfattende registerdatamateriale fra KLP (Kommunal Landspensjonskasse) og SPK (Statens Pensjonskasse). Rapporten beskriver endringer i forventet pensjoneringsalder, pensjoneringsrater og bruk av ulike tidligpensjonsordninger etter alder, kjønn og yrke. Separate analyser av tidligpensjonerings-mønsteret i kommuner, fylkeskommuner og i skoleverket inngår også.

Vedlegg: Forventet pensjonsalder innen KS’ tariffområde

Utgitt: 2017 Id-nr.: 20611