Fafo-rapporter

Rapportsøk

Personvern under press – hvor går grensene i arbeidslivet?

Mona Bråten

Fafo-rapport 2008:34

Nettutgave

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår

Forskere på Fafo: Mona Bråten

Denne rapporten gir en bred gjennomgang av status og utfordringer for personvernet i arbeidslivet. I kjølvannet av den teknologiske utviklingen som gjør det mulig med nye og mer raffinerte former for kontroll og overvåking, kommer spørsmål om hensynet til individenes integritet og om personvernet er under press. Spørsmålene som drøftes i rapporten er: Hvordan defineres ansattes rett på personvern i arbeidsforholdet, og hvordan står dette i forhold til arbeidsgivers behov for/rett til å overvåke og kontrollere? Hva sier lov- og avtaleverk? Hva vet vi om utbredelse og type saker? Hvilke gråsoner og dilemmaer kan vi utlede på grunnlag av dette? Rapporten peker også på noen utfordringer fagbevegelsen står overfor på dette området.

Utgitt: 2008 Id-nr.: 20076