Fafo-rapporter

Rapportsøk

Tillitsvalgtopplæring i statlig sektor
En undersøkelse av skoleringsvirksomheten innen LO Stats område

Kristine Nergaard og Arne Pape

Fafo-rapport 343

Nettutgave

Forskningstema: Organisering og tariffavtaler

Forskere på Fafo: Kristine Nergaard

Bare gjennom dyktige, godt skolerte og oppdaterte tillitsvalgte på alle nivåer kan en arbeidstakerorganisasjon ivareta sine medlemmers interesser og bidra til gode og godt organiserte arbeidsplasser i et arbeidsliv i endring. Fagforbund har en rekke verv å fylle samtidig som det er en god del gjen-nomtrekk blant de tillitsvalgte. De fleste arbeidstakerorganisasjoner bruker derfor betydelige økonomiske og menneskelige ressurser på skolerings-virksomhet.

Denne rapporten omhandler tillitsvalgtopplæringen innen LO Stats område. Datagrunnlaget er kursarrangørenes oversikter over kurs og deltakere samt regnskaper og annet skriftlig materiale. Vi diskuterer de tre hovedgruppene kursarrangører; forbundene, LO Stat og AOF. I tillegg er det gjennomført en spørreundersøkelse blant lokalt tillitsvalgte innen LO Stats område.

Prosjektet er gjennomført på oppdrag av LO Stat.

Tema som behandles er:
Organisering og omfang av tillitsvalgtopplæringen

  • Økonomi
  • Opplæringspraksis i organisasjonsleddene
  • Kunnskapsstatus, kunnskapsbehov og kilder til kunnskap
  • Vurdering av dagens system for opplæring
  • Gjennomtrekk, rekrutteringsbehov og opplæringsbehov

Utgitt: 2000 Id-nr.: 343