Fafo-rapporter

Rapportsøk

Verneombud i bygg og anlegg – en rolle under press

Mona Bråten og Rolf K. Andersen

Fafo-rapport 2015:42

Nettutgave

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår

Prosjekt: Verneombudsordning under press?

Forskere på Fafo: Mona Bråten, Rolf K. Andersen

Bygge- og anleggsprosjekter med mange aktører, korte tidsfrister, risikofylte arbeidsoperasjoner og utstrakt bruk av utenlandsk arbeidskraft, gir mange og sammensatte HMS-utfordringer. I denne rapporten drøftes verneombudsordningen. Rapporten viser at verneombudene er lite involvert i planlegging og oppstart av prosjektene. Samtidig skjer det en profesjonalisering av HMS-arbeidet fra bedriftenes side. For at verneombudene skal stå bedre rustet til å møte utfordringene i bygge- og anleggsbransjen, bør ordningen styrkes. En opplæring som er bedre tilpasset dagens situasjon i bransjen er viktig.

Utgitt: 2015 Id-nr.: 20447

Vedlegg 1: Spørreskjema