Fafo-rapporter

Rapportsøk

Se og bli sett
En undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer

Kristin Jesnes, Kristine Nergaard, Johan Røed Steen og Sissel C. Trygstad

Fafo-rapport 2015:30

Nettutgave

Forskningstema: Organisering og tariffavtaler

Prosjekt: Utdanningsforbundet - kommunikasjon og organisasjon

Forskere på Fafo: Kristine Nergaard, Sissel C. Trygstad, Kristin Jesnes, Johan Røed Steen

Utdanningsforbundet har et sterkt medlemsdemokrati. Men da 73 prosent
av medlemmene innen KS-området som deltok i uravstemningen stemte
«nei» til avtaleutkastet om arbeidstid i juni 2014, reiste det spørsmål om hvorvidt dialogen mellom medlemmene og sentralleddet fungerer som den skal. I denne rapporten retter vi blikket mot meningsutveksling og kommunikasjon innad i organisasjon. Hensikten med forskningsprosjektet har vært å frambringe kunnskap om hvordan Utdanningsforbundet i framtiden kan skape gode betingelser for deltakelse, blant samtlige medlemsgrupper, i eget forbund.

Utgitt: 2015 Id-nr.: 20435

Vedlegg 1 Spørreundersøkelse

Vedlegg 2 Intervjuguide ledere

Kortversjon av rapporten

Fafo-notat 2015:07: En organisasjon for framtida