Skip to main content
  • Silje Andresen, Jon Horgen Friberg og Maria Gussgard Volckmar-Eeg

Tillit og brukerrelasjoner i møtet mellom innvandrere og Nav

  • Faktaflak mars 2024
  • Faktaflak mars 2024

Nav er velferdsstatens viktigste verktøy for å motvirke sosial ulikhet og sikre høy sysselsetting. Nav kan dessuten bidra til å skape tillit og tilhørighet i en stadig mer mangfoldig  befolkning. 

Innvandrere utgjør en stor og økende andel av Navs brukere, og de som har størst behov for Navs bistand har ofte svake norskferdigheter, lite formell utdanning og sammensatte utfordringer i arbeidsmarkedet. Mange ansatte i Nav opplever at det er krevende å få til gode brukerrelasjoner med denne brukergruppen, men det finnes lite systematisk kunnskap om hvordan brukergruppen selv opplever kontakten med Nav, og hva som påvirker deres tillit til Navsystemet.

  • Publisert: 7. mars 2024


Arrangement